Regulamin sklepu internetowego GP Multisystem Sp z o. o.


§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji, umożliwiający m.in. obserwowanie historii zamówień, stanu rachunków lub ewentualnych zwrotów produktów.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja - czynność zmierzająca do założenia Konta użytkownika poprzez podanie przez Użytkownika stosownych informacji wymaganych w formularzu rejestracyjnym takich jak: imię i nazwisko, email oraz hasło dostępu.
Sklep – sklep internetowy GP Multisystem Sp z o.o. prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://gpmultisystem.pl
Sprzedawca – firma GP Multisystem Sp z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 863183, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, z siedzibą przy ul. Cegielna 14 - 16 lokal 2 w Inowrocławiu, telefon kontaktowy +48 790 409 988, email a.gawronska@gpmultisystem.pl lub j.pszczolinski@gpmultisystem.pl.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Sklepu.


§ 2 WYMOGI TECHNICZNE I REJESTRACJA
 1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Sklepu. Korzystanie ze Sklepu wymaga skorzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet posiadającego aktualną przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Sklep umożliwia Rejestrację Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 3. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
        (a)   podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
        (b)   zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Sklepu unikalne Konto użytkownika przypisane do adresu email podanego przez Użytkownika.
 3. Użytkownik podając adres email w ramach Sklepu oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Sprzedawcy.
 4.  Sprzedawca może odmówić utworzenia Konta użytkownika o określonym adresie email, a utworzone w każdej chwili usunąć, jeżeli adres email jest używany w ramach Sklepu lub jeżeli Sprzedawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. O odmowie utworzenia Konta użytkownika Sprzedawca poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 
§ 3 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Wszelkie ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto (z VAT).
 2. Sklep nie oferuje możliwości odbioru osobistego towaru.
 3. Zdjęcia towarów i opisy im towarzyszące należy traktować jedynie informacyjnie i nie powinny być one podstawowym kryterium wyboru danego towaru przez Użytkownika.
 4. Wybrany towar należy dodać do koszyka w celu jego zakupu. Następnie Użytkownik wybiera z dostępnych w formularzu zamówienia: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. W przypadku Użytkowników niezalogowanych, dokonujących zakupu bez posiadania Konta użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest podać imię i nazwisko, prawidłowy adres email oraz dane do wysyłki. W przypadku przedsiębiorców, Użytkownik, który chciałby otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest do podania danych niezbędnych do jej wystawienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkownika.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownicy a Sprzedawcą.
 8. Użytkownik, który wyraził chęć otrzymania faktury VAT oraz podał odpowiednie dane do jej wystawienia zgadza się na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną, na podany przy składaniu zamówienia adres email.
 
KODY PROMOCYJNE
 
 1. Możliwość uzyskania kodu promocyjnego nie jest ograniczona czasowo i obowiązuje do odwołania.
 2. Promocja „Kod promocyjny" oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu towarów za pomocą wystawienia unikalnego kodu promocyjnego, stanowiącego unikalny ciąg znaków.
 3. Z kodu promocyjnego można skorzystać poprzez dokonanie zakupów tylko i wyłącznie w Sklepie.
 4. Kody promocyjne nie mogą być sumowane (w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego kodu).
 5. Kod promocyjny może obniżyć tylko i wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko dla towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kodu promocyjnego dla produktów, które mają już obniżoną cenę, cenę promocyjną.
 6. Kod promocyjny można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.
 7. Posiadaczowi kodu promocyjnego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Użytkownika korzystającego z kodu promocyjnego, jest każdorazowo ograniczona do wysokości kodu promocyjnego.

§ 4 PŁATNOŚCI
 1. Płatności z tytułu złożonych zamówień realizowane są przez serwis Tpay mieszczący się pod adresem https://tpay.com/ (Operator Systemu Płatności). Użytkownik korzystając z tej formy płatności zgadza się na przekierowanie na stronę Operatora Systemu Płatności, znajdującą się po za środowiskiem programistycznym Sprzedawcy.
 2. Korzystając z serwisu Tpay Użytkownik może być zobowiązany do zaakceptowania regulaminu i polityki prywatności Operatora Systemu Płatności.
 3. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 4. Sprzedawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Sprzedawca nie ma do nich dostępu.
 5. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 6. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia są realizowane przez Sprzedającego w terminach wskazanych przy poszczególnych oferowanych towarach, liczonych od dnia zaksięgowania płatności za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy.
 2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Użytkownik zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 3. Towar zakupiony w Sklepie dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową jak również Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący zakupu towarów w Sklepie bezpośrednio związanych z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadających dla niego charakteru zawodowego ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia, w którym Użytkownik otrzymał zakupiony w Sklepie towar.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego Sprzedawcy.
 4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownikowi użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie zaproponowane przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres podany przez Sprzedawcę w mailu zwrotnym niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 7 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 REKLAMACJE
 1. Sprzedawca wyłącza w pełni swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Użytkowników dokonujących zakupów w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową jak również Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący zakupu towarów w Sklepie bezpośrednio związanych z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej rękojmi lub dobrowolnej gwarancji, o ile gwarancja ta została udzielona na piśmie.
 3. Korzystając z rękojmi Użytkownik, o którym mowa w ust 2 powyżej, może:
  1. złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać od Sprzedawcy wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać od Sprzedawcy usunięcia wady.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy.
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Użytkownika, o którym mowa w ust 1 rezultatu, rezultatu Użytkownik może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 9 ZASTRZEŻENIA
 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest wyłącznie w dni robocze w godzinach 9-17.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim, zaś miejscem ich wykonania jest siedziba Sprzedawcy. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku ewentualnego sporu między Użytkownikiem i Sprzedawcą, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Sklepu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sprzedawcy.
 8. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.